Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất

06-10-2022 15:31:17

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất

nguonchinhchu.vn - Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản gia hạn thời gian thuê nhà đã hết của hợp đồng thuê nhà đã ký kết trước đó. Việc gia hạn hợp đồng thuê nhà sẽ kéo dài thời gian thuê đến mốc thời gian được thỏa thuận trong phụ lục gia hạn.

Chức năng của phục lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Khi kết thúc Hợp đồng thuê nhà, bên thuê vẫn muốn tiếp tục thuê và bên cho thuê vẫn muốn tiếp tục cho thuê thì 2 bên chỉ cần ký kết vào Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mà không cần phải lập thêm Hợp đồng thuê nhà khác.

Ngoài việc có thể gia hạn thời gian thuê nhà, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng có thể chỉnh sửa hoặc thêm một số thỏa thuận như: giá cả, phương thức thanh, điều khoản mới,….

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm với Hợp đồng thuê nhà, không thể thay thế được Hợp đồng thuê nhà trước đó.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cần có những thông tin gì?

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm với bản Hợp đồng thuê nhà trước đó, nên nội dung của phục gia hạn hợp đồng không được trái với bản hợp đồng trước đó. Nhưng phụ lục gia hạn hợp đồng cũng cần phải có những thông tin sau:

- Thông tin của bản hợp đồng thuê nhà trước đó

- Thông tin bên thuê và bên cho thuê

- Nội dung của phụ lục gia hạn hợp đồng

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cũng như sự minh bạch của cả hai bên, thì Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng cần phải được ng chứng mới phát sinh hiệu lực và được pháp luật bảo vệ.

 

Trang chủ Tin đã lưu
Đăng tin
Đăng ký Đăng nhập

Đóng